Bereikbaar Ma - Vrij 9:00-18:00
Email contact@promagic.be Bel Nu! +32 (0)9 298 01 43

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: PROMAGIC BV – BE0740.868.281 (hierna Promagic te noemen), partij 2: Opdrachtgever of huurder en partij 3: Uitvoerende artiest zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever verklaart bij het akkoord geven per mail of post op de bevestiging van zijn/haar telefonische boeking, dan wel online boeking, alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.   

1.2 Contractanten verklaren hierbij meerderjarig te zijn.

2. Optie.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een optreden van Promagic of artiest op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen een eerste recht heeft om de artiest te boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 24 uren de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uren gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

3. Opdrachten.

3.1 Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst geldend vanaf het moment dat Promagic  akkoord geeft aan de opdrachtgever. Het akkoord kan Promagic schriftelijk te kennen geven per mail of post.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Promagic ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door GH zijn bevestigd.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4. Optreden in het buitenland.

Promagic behoudt zich het recht om voor een eventueel optreden in het buitenland of televisieopdracht voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit recht kan door Promagic slechts worden uitgeoefend nadat door Promagic tijdig is gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten. Promagic zal opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen en gezamenlijk met opdrachtgever het alternatief bespreken. Indien een optreden in het buitenland korter dan 8 weken voor het optreden voor opdrachtgever wordt geboekt, is voormeld recht niet van toepassing.

5. Betalingsvoorwaarden.

5.1 Betaling van de gage van de op elektronische wijze tot stand gekomen opdrachten vindt rechtstreeks plaats tussen Promagic en opdrachtgever voor de show, tenzij anders schriftelijk of per email overeengekomen is met Promagic.

5.2 Facturen te zake van door Promagic aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie uiterlijk 5 dagen voor optreeddatum te zijn voldaan tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van Promagic.

5.4 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Promagic is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.

5.5 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Promagic komen alle daardoor aan Promagic veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan Promagic zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Promagic worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

6. Annuleringsrecht.

Annuleringen dienen te worden gedaan per e-mail, telefonische of per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel: Tijd tot het moment van opdracht % verschuldigd van totaalbedrag Langer dan 1 jaar 10 % Tussen 6 maanden en 1 jaar 25 % Tussen 1 maand en 3 maanden 50 % Korter dan 1 maand 100% Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

7. Prestaties Promagic.

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de geboekte artiest.

8. Garanties en verplichtingen.

8.1 Promagic verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

8.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.3 Indien Promagic een gebrek aan het gepresteerde aangetoond acht, zal hij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

8.4 Promagic aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.5 Indien Promagic op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. GH zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

8.6 Mocht door overmacht een artiest van Promagic niet kunnen optreden, dan zal Promagic u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. Promagic zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. Promagic zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.

8.7 Indien Promagic krachtens voorgaande artikelleden aansprakelijk is jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Promagic aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

8.8 Voor openlucht optredens en ook in zalen is het niet mogelijk om op te treden als de temperatuur onder de 10 graden is. Tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is besproken en goedgekeurd.

8.9 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Promagic is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Promagic als bindend. 

9. Overmacht.

9.1 Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan Promagic uitbetalen.

9.2 Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Promagic van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

10. Schadevergoeding.

Iedere schade aangebracht aan materiaal, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van Promagic zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Promagic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien Promagic geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

11. Recht van reclame.

Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.

12. Overnachting.

Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 250 kilometer voor de artiest (enkele reis), zal opdrachtgever voor de artiest een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Promagic. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste vier sterren conform het nieuwe hotelclassificatie systeem van Horeca Vlaanderen).

13. Voorzieningen.

13.1 Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit het in de bevestiging aantal opgegeven vrije groepen van elk 16 ampère/220 Volt binnen een straal van vijf meter van de werkplek.

13.2 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de gehele Promagic team binnen een straal van 100 mtr. van de locatie. Indien er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan Promagic vergoeden. De laad/losplaats voor Promagic zal maximaal 20 meter van de toegewezen werkplek zijn verwijderd. De minimaal benodigde werkplek van Promagic is afhankelijk van de grootte van de show.

13.3 Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg en goedkeuring vooraf.

13.4 Opdrachtgever zal voor aanvang van het optreden zorgen voor een afsluitbare, indien nodig verwarmde, kleedruimte voorzien van stromend water voor de artiest.

14. Veiligheid.

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van Promagic. Werkplek Promagic en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van Promagic of de artiest.

15. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst.

Promagic  en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Promagic.be  – Promagic B.V., Eedverbondkaai 242 bus 26 te 9000 Gent, BE 0740.868.281